Vragen en antwoorden over het protocol heropening horeca. Misset Horeca

KHN heeft op maandag 11 mei 2020 het protocol heropening horeca gepubliceerd. Veel ondernemers hebben vragen. Want aan welke voorwaarden moeten zij nou voldoen voor opening? Hoe zit het met bedienen binnen 1,5 meter? En hoe zit dat nou met het aantal personen aan één tafel? KHN beantwoordt de meest gestelde vragen over het protocol heropening horeca.

Kanttekening: Bij alle maatregelen geldt: als het virus onder controle blijft!

Dan geldt:

·        Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden

·        Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen, mogen open, onder voorwaarden: een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand

·        Bezoekers moeten reserveren

·        In een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert

·        Aangestuurd dient te worden op gebruik door mensen uit de buurt.

·        Groepsvorming moet worden vermeden.

Let op!

Het protocol heropening horeca is een levend document dat aangepast wordt naar aanleiding van de actuele situatie in Nederland. Zodra er wijzigingen in landelijke overheidsmaatregelen worden doorgevoerd dan zullen we dit protocol daar zo spoedig mogelijk op aanpassen.

30 personen

Kunnen wij met de veiligheidsregio onderhandelen over meerdere keren 30 personen in een zalencentrum of groot restaurant?

De Rijksoverheid heeft op vragen van een grote locatie in Amsterdam het volgende geantwoord. ‘Volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid geldt voor zowel restaurants, cafés en bioscopen de regel dat er maximaal 30 personen per gescheiden zaal gehuisvest mogen worden. Dus een groot restaurant met meerdere zalen mag per afzonderlijke zaal maximaal 30 personen ontvangen, mits de looplijnen gescheiden blijven en er altijd anderhalve meter afstand tussen personen is.’

KHN wacht nog op formele bevestiging van dit punt.

Zijn die 30 personen inclusief al het personeel of alleen bediening?

Ja. Die 30 personen is inclusief alle medewerkers. KHN gaat er wel voor pleiten om personeel achter de schermen (zoals in de keuken) niet mee te tellen bij die 30 personen.

Aantal personen aan één tafel

Die 4 personen aan één tafel hoeven niet een gezamenlijke huishouding te vormen? Dat kunnen dus bv gewoon 4 ‘losse’ vrienden zijn?

Klopt. KHN heeft dit advies gebaseerd op adviezen van de World Health Organisation (WHO). Zij adviseren een maximum van 4 personen aan 1 tafel. In de eerste versie van het protocol is hier al positief op gereageerd door het ministerie.

Kan de noodverordening van de 4 personen afwijken?

Ja. Feitelijk gaat de noodverordening van een veiligheidsregio boven het protocol. Dus daar waar de noodverordening een ander maximum toestaat BINNEN EEN AFSTAND VAN 1,5 meter, geldt de noodverordening

Mag een vriendengroep van 8 personen samen aan een tafel zitten met 1,5 m afstand?

Zoals KHN het nu begrepen heeft wel. Het vertrekpunt voor alles in de 1,5 meter samenleving is zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden. Als 8 vrienden onderling allemaal op 1,5m afstand van elkaar zitten, dan kan dat. Zowel binnen als op het terras.

Bowling/Poolcentra/Darten/Biljarten

Is bowlen, darten en poolen weer toegestaan vanaf 1 juni?

Belangrijk zijn een paar dingen. Wat het kabinet bekend heeft gemaakt voor de periode vanaf 1 juni is een voornemen, dus dat zijn ze van plan als de cijfers zich gunstig blijven ontwikkelen. Dat wat het kabinet tot nu toe heeft gezegd hierover ten aanzien van de horeca beperkt zich tot ‘restaurants en cafés’.

Onduidelijk is voor welke bedrijfstypen de versoepelingen per 1 juni as nu precies gaan gelden. Dat zal moeten worden verduidelijkt in het kabinetsbesluit dat vervolgens in de noodverordeningen moet worden opgenomen.

KHN vindt het het meest logisch vinden wanneer de maatregelen per 1 juni zich uitstrekken over ‘eet- en drinkgelegenheden’. Dat zijn immers ook de bedrijven die op 15 maart dicht moesten. 100% zeker is dat alleen niet, we hebben als KHN om duidelijkheid gevraagd bij EZK. We hopen dat dat er zo snel mogelijk komt.

Wanneer in een café een dartbaan, biljart of een pooltafel aanwezig is, lijkt er ons overigens weinig discussie. Maar ten aanzien van bowlingbaanbedrijven, poolhallen etc. is er sprake van onduidelijkheid die zo snel mogelijk moet worden opgeklaard. Het is nu nog onduidelijk of dit binnensport is waarvoor sluiting tot 1 september geldt.

Schermen

Zijn er specificaties voor de schermen (min afmetingen, hoogte, dikte)?

Nee, die zijn er niet. Het gaat er om dat ze mond- en neusvocht tegen houden dus zelfs een tafelzeil kan.

Terras

Voor het terras hoeft niet gereserveerd te worden?

Nee, dat is niet nodig, mag natuurlijk wel. Dat is aan de ondernemer.

Hoe om te gaan met overdekte terrassen (serres) als het dak dicht is; telt deze ruimte dan ook als terras?

Dat is niet specifiek gedefinieerd. Misschien wordt dat uitgewerkt in noodverordeningen. Een logische benadering wat KHN betreft zou zijn wanneer we uitgaan van de invulling van de definitie ‘terras’ zoals die ook wordt gehanteerd door de NVWA ten aanzien van het roken op terrassen.

Hoe gaan we om met terrassen in overdekte winkelgebieden?

Kan daar ook een terras worden gecreëerd volgens protocol? Of wordt het gezien als binnenruimte en geldt dan een maximum van 30 personen op het overdekte terras? Nog onbekend en dit moet blijken uit de nieuwe verordeningen.

Geldt de 1,5 meter afstand tussen de tafels of tussen de stoelen met de volgende tafel?

In het protocol staat tussen de tafels, maar de bedoeling is dat er 1,5m afstand tussen groepen personen aan tafels wordt gewaarborgd. KHN gaat dit verduidelijken in een volgende versie van het protocol. Natuurlijk bepaalt het protocol verder ook dat 1,5m niet gehanteerd hoeft te worden als de tafelgroepen zijn gescheiden door een scherm of schot. Het aantal van maximaal 30 personen binnen blijft wel gewoon van toepassing.

Mogen gasten van het terras gebruik maken van het toilet binnen?

Ja, maar wel na triage en hou rekening met maximaal 30 personen binnen en zorg voor ruime looppaden of geef aan dat gasten elkaar de ruimte geven om te passeren.

Triage op het terras?

We hebben aangegeven dat triage niet nodig is op terras, tenzij mensen naar binnen gaan. Maar in het protocol staat dat bij bediening op terras wel triage moet plaatsvinden. Ik zie niet in hoe mensen anders dan via bediening aan hun drankje/eten komen, dus toch ook altijd triage op terras?

Als je aan tafel wil bedienen zonder trolley dan moet je inderdaad de gezondheidscheck doen. We kunnen hier wellicht praktisch mee omgaan door de vragenkaart op tafel te leggen om zo de gast te informeren. Zo kan de medewerker er gericht naar vragen en dan de bestelling opnemen.

Gezondheidscheck/Triage

Kan er een sheet komen die ondernemers kunnen gebruiken voor de gezondheidscheck van personeel?

Op de laatste pagina van het protocol staat een checklist:

Kan je met triage ook binnen 1,5 meter bedienen?

Ja, dat kan.

Is een gezondheidscheck met het meten van temperaturen overwogen?

Die ruimte laten we aan de ondernemers zelf, het mag in ieder geval wel. De vraag is wel of de gast het accepteert. Maar op vrijwillige basis mag veel.

Kan triage al schriftelijk bij reservering gedaan zijn met een vinkje en toetsvragen bij aankomst?

Ja, dat kan. Maar het is vooral belangrijk dat de controlevragen echt worden herhaald en gecheckt bij binnenkomst. Soms kan er immers een week of meer tijd zitten tussen een reservering en de datum van het horecabezoek.

Moeten terrasgasten eerst een triage door voor ze binnen naar het toilet mogen?

Ja.

Zalen

Zijn buffetten toegestaan?

In de maatregelen zoals we die nu kennen wordt het niet expliciet uitgesloten, belangrijk is en blijft dat je je als horecaondernemer aan alle regels houdt (reservering, controlegesprek, 1,5m tenzij, etc.) Maar we vragen het voor de zekerheid na bij EZK. In de hygiënecode staat overigens ook een passage over veilig verstrekken via buffet. Daar gelden ‘normaal’ ook richtlijnen voor.

Mag een zaalbedrijf per 1 juni al open voor 30 personen, en dan met name groepen/feesten/partijen?

Dat is een van de grote hamvragen. Zie het antwoord op vraag hierboven. Ook die vraag is expliciet gesteld aan het ministerie EZK.

Als 30 personen per zaal is toegestaan, moeten er dan ook aparte toiletten per zaal zijn?

Dat is niet vastgelegd in het protocol en voor zover ons bekend ook niet in andere regelgeving zoals noodverordeningen.

Handhaving

Dient/wordt dit protocol door handhaving gezien als leidraad?

Voor handhaving door boa’s zal de noodverordening de basis zijn. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van ons eigen protocol. Een boa kan er niet op handhaven.

Wat is de status van het protocol?

In de introductie van het protocol staat het volgende: Belangrijk om op te merken is dat dit document geen juridische status heeft. Het is een richtlijn. Het is een richtlijn gebaseerd op informatie welke bij Koninklijke Horeca Nederland nu bekend is. Wettelijke regels zoals (lokale/regionale) noodverordeningen, arbo-regels etc. blijven onverkort van toepassing.

Met name noodverordeningen worden op dit moment met grote regelmaat aangepast en we kunnen niet uitsluiten dat noodverordeningen strengere, of soms ruimere, regels kennen dan in dit protocol zijn opgeschreven.

Daarom geldt de volgende opmerking generiek voor de rest van dit document: Indien ingevolge de lokaal/regionaal geldende noodverordening afwijkende regels worden opgelegd, bijvoorbeeld een afwijkend aantal toegestane personen aan tafel of bijvoorbeeld op het terras (dat kan zijn meer of minder toegestane personen), dan gelden de bepalingen uit de noodverordening.

Toiletten

Zijn er specifieke richtlijnen voor toiletten?

Er komt nog een aanvulling voor de schoonmaak, we werken daarvoor samen met de branchevereniging van de schoonmaakbedrijven (OSB). Dat zal met name gaan over de hygiëne, maar ook in de toiletten geldt; zorg er voor dat de 1,5 meter is gewaarborgd.

Partycatering

Wat mogen de partycaterars bijvoorbeeld aan huis, bij een bedrijf of buiten doen?

Dat weten we nu niet. Ook die vraag staat uit bij EZK.

Aantal gasten hotels

Een hotel mag haar restaurant gebruiken voor gasten, onbeperkt. Kunnen ze daarnaast in een afzonderlijke ruimte gasten van buitenaf toestaan? Of hoeft een hotel zich niet aan de maximaal 30 gasten te houden? En hoe bereken je dan max 30 als het personeel van hotel ook meetelt?

Dat weten we nu niet. Ook die vraag staat uit bij EZK.

Afhalen

Hoe handhaaf je maximaal 3 afhalers in de buitenruimte. Moet je andere gasten wegsturen?

Het gaat erom dat er geen opstopping ontstaat en dat er looppaden vrij blijven. Je kunt dat bijvoorbeeld doen via markeringen op het trottoir, zoals ze bij sommige winkels ook doen. Afhalers moeten niet in de weg staan aan eventuele gasten die naar binnen gaan. Ondernemers zullen dit met gezond verstand moeten invullen en met inachtneming van de regels. Dus, voorkom zoveel mogelijk beweging binnen 1,5m.

Looplijnen

Zijn er richtlijnen qua looppaden tussen tafels binnen in een restaurant?

Er zijn duidelijke richtlijnen voor de afstand tussen tafels. Als er triage gedaan is, mag bedienen binnen de 1,5 meter. Dus de ruimte tussen de tafels vormt het looppad. Het is wel handig om een centraal looppad te hebben voor binnenkomen en toiletgebruik.Terug naar overzicht